W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu przystąpił do projektu prowadzonego przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie – Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Celem projektu jest zdiagnozowanie poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz podjęcie szeregu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa oraz eliminowania zjawisk antyspołecznych i patologicznych.

Certyfikat został szkole przyznamy w listopadzie 2009 roku. Pełnomocnikiem ds. projektu była wówczas Pani Ewa Gąsior. O jego przedłużenie szkoła starała się w roku szkolnym 2010/2011 i po audycie kontrolnym przeprowadzonym na terenie szkoły potwierdzono, że nasza placówka wzorowo dba o bezpieczeństwo. W roku szkolnym 2016/2017 do Komedy Wojewódzkiej Policji w Krakowie został przesłany wniosek o przyznanie szkole tytułu Lidera Projektu. Ma on charakter honorowy. 

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl

By spełnić powyższe wymogi szkoła systematycznie angażuje się w działania promujące bezpieczeństwo wśród młodzieży. Szczególny nacisk w obecnym roku szkolnym położony jest na:

 • Upowszechnienie informacji na temat projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”,
 • Kontynuowanie współpracy z partnerami szkoły takimi jak:
 1. Policja
 2. Sad Rejonowy w Nowym Targu
 3. Straż Pożarna
 4. Straż Graniczna
 5. Starostwo powiatowe w Nowym Targu
 6. Urząd Miasta Nowy Targ
 7. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu
 9. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego
 10. Fundacja im. Adama Worwy
 11. Szpital im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 12. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – OT w Nowym Targu
 13. Maltańska Służba Medyczna
 14. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu
 15. Parafia pw. Matki Boskiej Anielskiej w Nowym Targu
 16. Parafia pw. św. Katarzyny w Nowym Targu
 17.  „Caritas” Polska
 18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – filia w Nowym Targu
 19. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
 20. Bank BZ WBK
 • Integrowanie zespołów klasowych i społeczności szkolnej,
 • Prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla uczniów,
 • Promowanie pozytywnych wzorców zachowań,
 • Realizacja akcji profilaktycznych,
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
 • Pedagogizowanie rodziców,
 • Doskonalenie wiedzy nauczycieli w ramach realizacji ZPB,
 • Pełnienie dyżurów przez nauczycieli,
 • Egzekwowanie zasad używania kart magnetycznych jako klucza wejścia do budynku szkoły,
 • Rozpoznanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców, nauczycieli; kreślenie czynników zagrożenia,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w aspekcie technicznym i organizacyjnym szkoły,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w okolicy szkoły oraz w drodze do domu,
 • Poprawa bazy materialnej szkoły,
 • Zaangażowanie rodziców w działania szkoły podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

mgr Magdalena Korzycka – pełnomocnik ds. projektu

mgr Marzena Waksmundzka – członek zespołu

mgr Katarzyna Batkiewicz – członek zespołu

mgr Marcin Panczakiewicz – członek zespołu