II Międzyszkolny Interdyscyplinarny

Konkurs Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpizmie

 

                    „KALOS KAGATHOS”

 

 

Organizatorzy:

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu PPWSZ w Nowym Targu

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Patronaty honorowe

Polski Komitet Olimpijski – Sekretarz Generalny Adam Krzesiński

Małopolska Rada Olimpijska – prof. dr hab. Józef Lipiec

PPWSZ  – Jego Magnificencja Rektor dr hab. Stanisław Gulak, prof. PPWSZ

Starosta Powiatu Nowotarskiego – Krzysztof Faber

Cele konkursu:

– integracja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Podhalańską
  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu

– integracja młodzieży szkół gimnazjalnych z powiatu nowotarskiego

– popularyzacja wiedzy z zakresu kultury fizycznej

– propagowanie starożytnej idei kalos kagathos – jako formy edukacji prozdrowotnej

– propagowanie idei i wartości płynących z ruchu olimpijskiego i olimpizmu

 

 Uczestnicy:

           

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatów: nowotarskiego, suskiego, limanowskiego, tatrzańskiego i gimnazjów powiatu nowotarskiego.

 

Idea i forma konkursu:

           

Konkurs „Kalos Kagathos” jest dobrowolnym pisemnym konkursem dwuetapowym. Ideą konkursu jest wytworzenie pozytywnych postaw wobec szeroko pojętej kultury fizycznej, poprzez pogłębienie wiadomości z tego obszaru wiedzy (w aspekcie olimpizmu, biologii, edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego, sportu), a następnie sprawdzenia zdobytej wiedzy w konkursowej rywalizacji.

 

I etap wewnątrzszkolny (nieobowiązkowy) ma za zadanie wyłonienie spośród uczniów szkoły reprezentacji do II etapu na szczeblu międzypowiatowym. Bezpośrednio po zgłoszeniu chęci udziału szkoły w konkursie, organizator zobowiązany jest wysłać zestaw pytań testowych (wraz z kluczem odpowiedzi) w celu przeprowadzenia tegoż etapu. Materiały dla uczniów obowiązujące na 1 etap zostaną przesłane do szkół po weryfikacji zgłoszenia.

II etap międzyszkolny jest konkursem indywidualnym i drużynowym, którego celem jest wyłonienie zwycięzcy indywidualnego oraz zwycięskiego zespołu. Etap ten zostanie przeprowadzony w auli PPWSZ w Nowym Targu. Ogólne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej, na tym etapie zostaną rozszerzone o wybrane teksty które również zostaną przekazane szkołą (pytania dla tego etapu przygotowują pracownicy PPWSZ). Zwycięzcami w kategorii indywidualnej są osoby które zdobędą największą liczbę punktów (osobno w kategoriach gimnazja i szkoły średnie). Zwycięzcami w kategorii drużynowej są reprezentacje szkół których uczniowie (5 najlepszych) zdobyli w sumie najwyższą liczbę punktów.

 

Terminy:

 

Termin zgłoszenia do konkursu upływa 26.02.2017r. Proponowany dzień przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu – 10.03.2017r. Międzyszkolny etap odbędzie  się w dniu 23.03.2017r. Zgłoszenia proszę dokonywać drogą elektroniczną na niżej podane adresy mailowe.  

Nagrody:

 

Nagrody rzeczowe dla miejsc I-III w kategorii indywidualnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla I miejsc w kategorii drużynowej. Dyplomy i medale dla zawodników którzy zajęli miejsca I-VI w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt: 

dr Paweł Gąsior tel. 509 279 856, e-mail

mgr Katarzyna Węgrzyn tel. 608 160 470, e-mail

Uwagi: Wszystkie informacje wraz z zagadnieniami zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zse.nowotarski.pl oraz www.ppwsz.edu.pl  (zakładka Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu).